info@cruisethegreek.com +1 (415) 7957979
3 Day Idyllic Aegean
3 destinations
From $309

Lavrion (Greece), Mykonos, Milos, Agios Nikolaos (Crete), Piraeus (Athens)

Learn More
3 Day Iconic Aegean
5 destinations
From $419

Lavrion (Greece), Mykonos, Kusadasi (Turkey), Patmos, Heraklion (Crete), Santorini

Learn More
3 Day Iconic Discovery
3 destinations
From $489

Lavrion (Greece), Syros, Kusadasi (Turkey), Santorini

Learn More
4 Day Idyllic Aegean
3 destinations
From $419

Piraeus (Athens), Kusadasi (Turkey), Rhodes, Santorini, Lavrion (Greece)

Learn More
4 Day Iconic Aegean
6 destinations
From $539

Lavrion (Greece), Mykonos, Kusadasi (Turkey), Patmos, Rhodes, Heraklion (Crete), Santorini

Learn More
4 Day Iconic Discovery
4 destinations
From $599

Lavrion (Greece), Syros, Kusadasi (Turkey), Rhodes, Santorini

Learn More
7 Day Idyllic Aegean
7 destinations
From $719

Athens (Piraeus), Kusadasi (Turkey), Rhodes, Santorini, Lavrion, Mykonos, Milos, Agios Nikolaos (Crete)

Learn More
7 Day Eclectic Aegean
6 destinations
From $769

Athens (Piraeus), Istanbul (Turkey), Çanakkale (Turkey), Thessaloniki (Greece), Volos (Greece), Santorini (Greece)

Learn More
7 Day 3 Continents
6 destinations
From $769

Athens (Piraeus), Port Said (Egypt), Ashdod (Israel), Limassol (Cyprus), Rhodes (Greece), Kusadasi (Turkey)

Learn More
14 Day 3 Continents & Idyllic Aegean
10 destinations
From $1839

Athens (Piraeus), Port Said (Egypt), Ashdod (Israel), Limassol (Cyprus), Rhodes (Greece), Kusadasi (Turkey), Athens (Piraeus), Mykonos, Milos, Santorini, Agios Nikolaos (Crete), Kusadasi (Turkey)

Learn More
14 Day Idyllic Aegean & Steps of Saint Paul
10 destinations
From $1839

Athens (Piraeus), Mykonos, Milos, Santorini, Agios Nikolaos (Crete), Kusadasi (Turkey), Athens (Piraeus), Thessaloniki, Kavala, Istanbul (Turkey), Dikili (Turkey), Kusadasi (Turkey), Patmos

Learn More
14 Day Eclectic Aegean & Steps of Saint Paul
10 destinations
From $1839

Athens (Piraeus), Istanbul (Turkey), Çanakkale (Turkey), Thessaloniki (Greece), Volos (Greece), Santorini (Greece), Athens (Piraeus), Thessaloniki, Kavala, Istanbul (Turkey), Dikili (Turkey), Kusadasi (Turkey), Patmos

Learn More
14 Day Steps of Saint Paul & 3 Continents
10 destinations
From $1839

Athens (Piraeus), Thessaloniki, Kavala, Istanbul (Turkey), Dikili (Turkey), Kusadasi (Turkey), Patmos, Athens (Piraeus), Port Said (Egypt), Ashdod (Israel), Limassol (Cyprus), Rhodes (Greece), Kusadasi (Turkey)

Learn More
14 Day Steps of Saint Paul & Eclectic Aegean
10 destinations
From $1839

Athens (Piraeus), Thessaloniki, Kavala, Istanbul (Turkey), Dikili (Turkey), Kusadasi (Turkey), Patmos, Athens (Piraeus), Istanbul (Turkey), Çanakkale (Turkey), Thessaloniki, Volos, Santorini

Learn More

Cruise Packages 2021